Kwaliteitsstatuut, privacyverklaring en links

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam praktijk: Psychologiepraktijk P. Dwarshuis
Naam regiebehandelaar: K.J.P. Dwarshuis
E-mailadres: info@psychologiepraktijkdwarshuis.nl
KvK nummer: 50131044
Website: www.psychologiepraktijkdwarshuis.nl
BIG-registraties: 39063646225
Overige kwalificaties: GZ-psycholoog, EMDR-therapeut
Basisopleiding: orthopedagogiek
AGB-code praktijk: 94057907
AGB-code persoonlijk: 94007697

2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz

3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Aandachtsgebieden: angststoornissen, stemmingsstoornissen, dwangstoornissen, trauma- en
stressgerelateerde stoornissen, gedragsstoornissen en ontwikkelingsstoornissen Type klachten:
angsten, somberheid, piekeren, gedragsproblemen, onverwerkte traumatische gebeurtenissen,
onverwerkte rouw, dwanggedachten en dwanghandelingen, opvoedingsproblemen, problemen in
het contact, problemen op school, problemen op het werk, autisme, ADHD, relatieproblemen
Behandelvormen: (cognitieve) gedragstherapie, EMDR, Oplossingsgerichte Therapie, eHealth

4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren): K.J.P. Dwarshuis, GZ-psycholoog, BIG 39063646225

5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder: huisartsenpraktijk(en), collegapsychologen en -psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, ggz-instellingen. Anders: vrijgevestigd psychiaters
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indienvan toepassing BIG-registratie(s)):- diverse huisartsen, wo. Huisartsenpraktijk 't Heelhuis en Huisartenpraktijk Leliestraat - diverse psychiaters, wo. van Psychiatriepraktijk Helmind - diverse GZ-psychologen, wo. Praktijk van Veelen, Orthopedagogenpraktijk Brandevoort - diversen POH-GGZ van genoemde huiasrtsenpraktijken.
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Bij op- en afschaling: afstemming met de huisarts Uitgebreide diagnostiek: afstemming metSpecialistische GGZ Consultatie: psychiater, neuro-psycholoog Medicatie: overleg met huisarts, psychiater Aanpassing arbeidsre-integratie: Arbo-arts Afstemming met een revalidatie-programma: revalidatie-arts 
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst): avond/nacht/weekend/crises: huisartsenpost, spoedeisende eerste hulp, GGZ-crisisdienst. 
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH? Nee, omdat: het bestaande vangnet voldoende is.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars: CZ, Achmea, Menzis, VGZ, DSW, Multizorg
VRZ, De Friesland.
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is: Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.psychologiepraktijkdwarshuis.nl

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden: Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no-showtarief: www.psychologiepraktijkdwarshuis.nl

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is: intervisie, bij- en nascholing, registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden, de beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht.aspx

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris): Klachtenprocedure NVO
Link naar website: https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/klachtenprocedure.aspx
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: Klachtencommissie NVO
De geschillenregeling is hier te vinden
Link naar website: https://www.nvo.nl/beroepscode-en-tuchtrecht/klachtenprocedure.aspx

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:Psychiatriepraktijk Helmind
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten: Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en - in geval van een contract - per zorgverzekeraar, en - indien van
toepassing - per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psychologiepraktijkdwarshuis.nl

12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De telefonische aanmelding wordt ontvangen door een telefoniste en via mail met de
contactgegevens naar mij doorgestuurd. Ik maak de afspraak voor de intake en de vervolgafspraken.
De communicatie hierover verloopt telefonisch, via email, sms of whatsapp.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid): Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: K.J.P. Dwarshuis
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz: Geen
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?: neen

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: K.J.P. Dwarshuis
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz: Geen
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: K.J.P. Dwarshuis
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9406 gz-psycholoog
Gespecialiseerde ggz: Geen
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft: Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en - indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt - diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt: Zowel mondeling als schriftelijk.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM): Gedurende de behandeling vinden geregeld voortgangsgesprekken en evaluaties plaats en tevens ROM-vragenlijsten
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Om de vier sessies
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier: Na afsluiting van de behandeling wordt de vragenlijst CQI-GGZ-AMB door de cliënt ingevuld

15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen: Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt: Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt: Ja

16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals: Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle): Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS: Ja

III. Ondertekening
Naam: K.J.P. Dwarshuis
Plaats: Helmond
Datum: 31-10-2016
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld: Ja

 
   Privacyverklaring 

Psychologiepraktijk P. Dwarshuis hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring. 

Uw dossier
De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen.  De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren. 

Uw rechten
U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen. 

Geheimhouding
Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.  

Rechten van u en uw kinderen
Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. 

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.  

Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen: 0492-792940 of mailen via het contactformulier op de pagina Contact.

 

    Links
- Vereniging EMDR Nederland: www.emdr.nl 
- EMDR voor kinderen en jongeren: www.emdrkindenjeugd.nl

- BIG-register: www.bigregister.nl