De behandeling
De behandeling start met een korte kennismaking.
Dan volgt het bespreken van de klachten, mogelijke oorzaken en gevolgen. Vervolgens wordt geïnventariseerd wat er tot nu toe al aan de klachten is gedaan en wat hiervan heeft geholpen. Op basis hiervan wordt een (voorlopige) diagnose gesteld en een voorstel tot behandeling gedaan, waarbij gezamenlijk doelen worden geformuleerd. Dit proces leidt tot het opstellen van de behandelovereenkomst.

In de vervolgsessies wordt de behandeling vorm gegeven en aan het behalen van de doelen gewerkt. Er wordt geregeld stil gestaan om de vorderingen te evalueren.
Wanneer de doelen zijn behaald wordt de behandeling afgesloten.

Kortdurend en oplossingsgericht
De insteek is om kortdurend en oplossingsgericht te werken. Dat betekent zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is. En aansluitend bij de eigen oplossingsrichting. Evidence-based behandelmethodieken die kunnen worden ingezet zijn oa. Cognitieve Gedragstherapie (ongewenst gedrag veranderen door anders te leren denken), EMDR (traumaverwerking met behulp van oogbewegingen), Exposure-therapie (angsten overwinnen door geleidelijke blootstelling aan de beangstigende situaties), Oplossings-gerichte Therapie (gericht leren denken om te komen tot eigen oplossingen) of combinaties hiervan. Zo mogelijk wordt de behandeling gecombineerd met Online-therapie (zie hieronder) waardoor de behandeling geïntensiveerd kan worden en de behandeltijd verkort.

Indien een andersoortige en intensievere behandeling noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij de SGGz (Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg), dan wordt de cliënt op een zorgvuldige wijze verwezen. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van meerdere stoornissen tegelijk, verslavingsproblematiek of psychose.

Kwaliteitstandaarden
Binnen de GGZ zijn kwalitietsstandaarden ontwikkeld waarin wordt beschreven wat goede zorg is vanuit het perspectief van de cliënt. Deze kwaliteitsstandaarden bestaan uit Zorgstandaarden en Genrieke Modules. U kunt deze vinden op www.ggzstandaarden.nl. In de praktijk wordt volgens de volgende Zorgstandaarden gewerkt: Angstklachten en angststoornissen, Depressieve Stoornissen en Aanpassingsstoornis. De volgende Generieke Modules worden hierbij ingezet: Herstelondersteuning, Landelijke samenwerkingsafspraken tussen huisarts, generalistische basis GGz en gespecialiseerde GGz, Psychotherapie, Zelfmanagement en eHealth. Op de website www.thuisarts.nl vindt u de cliëntversies met gerichte informatie.

Online-therapie
Sinds januari 2016 is het mogelijk om online-therapie te volgen, ook wel eHealth genoemd. Zo kan thuis via een account informatie worden bekeken over de stoornis (psycho-educatie), oefeningen en opdrachten worden uitgevoerd, een stemmings- of activiteitendagboek worden bijgehouden, enz. Het account heeft ook een chatfunctie zodat vragen kunnen worden gesteld aan de behandelaar. Online-therapie wordt gestart en beëindigd met een gesprek in de praktijk zelf. Ook tussentijds vinden er voortgangsgesprekken plaats. De keuze voor deze therapie hangt af van de mate en ernst van de problemen. Er wordt altijd samen met u gekeken of eHealth gecombineerd kan worden met andere therapievormen. Dit wordt blended therapie genoemd.

Vragenlijsten
Aan het begin en aan het eind van de behandeling wordt er een vragenlijst afgenomen om te meten of er gedurende de behandeling verbetering is opgetreden. De link naar de vragenlijst wordt via mail verstuurd. Het invullen van de vragenlijst gebeurt in een beveiligde omgeving. Alleen uw behandelaar kan de resultaten inzien. Verder wordt er bij afsluiting van de behandeling gevraagd een Clienttevredenheids-vragenlijst in te vullen. Ook dat gaat via mail.

Afstemming
Er wordt in nauwe afstemming met de huisarts gewerkt. Zowel bij de start als bij de afsluiting van de behandeling wordt de huisarts (na toestemming van de cliënt) schriftelijk geïnformeerd. Indien nodig kan er telefonisch overleg plaatsvinden of vragen beantwoord worden (eveneens na toestemming).

Naast samenwerking met de huisarts kan er ook samengewerkt worden met andere disciplines als bijvoorbeeld psychiater, specialist (bijvoorbeeld neuroloog), fysiotherapeut, logopedist, (school)maatschappelijk werk.

Als het belangrijk is voor het slagen van de behandeling, wordt er afgestemd en samengewerkt met belangrijke personen uit de omgeving van de cliënt, bv. partner, ouders, zoon, dochter, vriend(in).